woensdag 28 maart 2012

Dit blog is stopgezet en verder gegaan in een nieuw blog, www.duurzaamtoegankelijk.blogspot.com, waarin de Werkgroep Voorbereiding e-Depot RHC's verslag doet van de werkzaamheden rond de thema's Werkprocessen, Architectuur, Metagegevens en Personeel & Organisatie.

donderdag 1 maart 2012

Dit blog is niet meer in gebruik. Het wordt voortgezet op http://www.duurzaamtoegankelijk.blogspot.com/.

maandag 17 oktober 2011

Voorbereiding e-Depot RHC's op koers: plannen van aanpak goedgekeurd

Alle 11 Regionale Historische Centra werken samen met het Nationaal Archief hard verder aan de voorbereiding van de implementatie van het e-Depot. Een belangrijke mijlpaal is afgelopen vrijdag 14 oktober bereikt met de goedkeuring van de plannen van aanpak door de stuurgroep.
Vier secties realiseren in de periode 2011-2012 concrete producten, te weten:
  • Werkprocessen en procedures. Een handboek met generieke procesbeschrijvingen van de drie centrale bedrijfsprocessen van een Regionaal Historisch Centrum, namelijk Verwerven, Beheren en Beschikbaar stellen.
  • Architectuur. Product: een beschreven huidige (IST) en noodzakelijke (SOLL) informatiearchitectuur van alle Regionale Historische Centra met een architectuurplaat waarin weergegeven wordt hoe de koppeling tussen het e-Depot en de andere informatiesystemen bij het Regionaal Historisch Centrum gaat lopen.
  • Toepassingsprofielen metagegevens voor locale overheden. Om soepele uitwisseling van informatie tussen overheidsorganisaties te bewerkstelligen, en om een aansluiting op het e-Depot te bevorderen, wordt ernaar gestreefd voor de locale overheden één toepassingsprofiel op te stellen. Zo wordt harmonisatie in de wijze van metadatering door overheden tot stand gebracht. Vervolgens kan elke individuele organisatie een op dit generieke profiel gebaseerd eigen toepassingsprofiel vaststellen, dat afgestemd is op de eigen organisatiespecifieke eisen en wensen.
  • Personeel en organisatie. Beschreven rollen, taken, verantwoordelijkheden en competentieprofielen rond de processen verwerven, beheren en beschikbaarstellen.

woensdag 8 juni 2011

Convent, Convenant en coöperatie

Tijdens het 263e convent der directeuren is er een convenant ondertekend dat het startschot geeft voor de Voorbereiding Implementatie e-Depot. In ambtelijke termen spreken 'alle partijen hiermee de ambitie uit om te komen tot optimale afstemming van ieders taken en een optimale inrichting van het proces gericht op de voorbereiding van de implementatie van het gemeenschappelijke e-Depot bij de Regionaal Historische Centra.' Dit convenant is toegelicht tijdens de KVAN studiedagen te Leeuwarden.

In praktisch termen legt het convent vast dat alle partijen kennis, capaciteit en middelen zullen leveren nodig voor de realisatie van een aantal concrete resultaten met betrekking tot het implementeren van een e-Depot.
Hiermee bouwt men voort op de vervolgopdrachten van de pilot uit 2009.

Het convent stuurt op vier resultaatgebieden:

  1. Werkprocessen en procedures
  2. Architectuur
  3. Metadata
  4. Personeel en Organisatie
Hoe het een en ander zich verhoudt, is visueel verwerkt in onderstaande plaat:


donderdag 24 februari 2011

Stappen op weg naar e-Depot voor alle RHC’s

In 2010 hebben de Regionale Historische Centra en het Nationaal Archief hun samenwerking voortgezet om te komen tot een gemeenschappelijk e-Depot. Als vervolg op de eerdere pilot is concreet onderzocht of de e-Depot applicatie voldoet aan de gebruikswensen van de RHC’s. Hieruit is voortgekomen dat de applicatie op grote lijnen functioneert. Daarnaast is een generiek stappenplan opgesteld voor de verwezenlijking van het e-Depot bij de RHC’s. Met de uitvoering van de tweede fase in 2010 is de feitelijke realisatie van een gemeenschappelijk e-Depot een stap dichterbij gekomen. Het e-Depot is in beginsel geschikt voor alle overheidslagen die behoren tot het werkingsgebied van de RHC's: rijksinstellingen in de provincie, provincie, gemeentes en waterschappen. Wel ontbreekt er nog financiële dekking.


Stappenplan


Het stappenplan beschrijft de verschillende stappen die moeten worden gezet voor een succesvolle invoering van het gemeenschappelijke e-Depot: het plan vormt als het ware een routeplanner voor implementatie. Het stappenplan is generiek van aard en per Regionaal Historisch Centrum (RHC) zal een traject van maatwerk worden doorlopen. Het stappenplan onderscheidt vier fasen: voorbereiding, uitvoering, ingebruikname en nazorg en borging.


Voorbereiding

Daarmee is het werk nog niet af. De ontwikkelde bouwstenen moeten ook worden toegepast. Zo zullen de eerder gedane aanbevelingen voor de inrichting van het e-Depot door de RHC’s samen met het Nationaal Archief worden doorgevoerd. Ook vormen de resultaten van 2010 de basis voor het uitwerken van een kostenmodel voor invoering van het e-Depot bij de RHC’s.Om die klussen op te pakken is op 31 januari een stuurgroep in het leven geroepen en is een werkagenda opgesteld die de RHC’s samen met het Nationaal Archief zullen uitvoeren.Dit betekent dus een nieuw jaar en een nieuw traject voor de RHC’s en het Nationaal Archief. Het doel: Regionaal Historische Centra Duurzaam Toegankelijk!

woensdag 13 oktober 2010

Intermezzo: Preservation

De werkgroepen zitten in de afsluitende fase en werken hard aan de eindevaluaties. In het kader van de werkgroep Organisatie & Implementatie kwam het onderwerp kennisdeling ter sprake. Als intermezzo dan ook een aantal filmpjes van TEAM DIGITAL PRESERVATION!maandag 26 april 2010

We kunnen beginnen!

Vandaag heeft het consortium van directeuren RHC's en het Nationaal Archief "ja" gezegd tegen de plannen van aanpak voor de vervolgopdrachten. Dat betekent dus dat de werkgroepen aan de slag kunnen. Dat we al begonnen waren mag duidelijk zijn. In de periode maart-april is er hard gewerkt aan de plannen van aanpak en het resultaat is door het consortium omarmd. Het belangrijkste is dat alle RHC's direct vertegenwoordigd zijn in een van de werkgroepen: iedereen zet er de schouders onder! Op naar de eerste mijlpaal.